Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO BIRŽŲ RAJONE NAUJIENOS

Želdinių pertvarkymo darbai įgyvendinant viešųjų erdvių sutvarkymo projektus

2021-01-20

Biržų rajono savivaldybė įgyvendina Viešųjų erdvių Biržų miesto, regioninio parko teritorijoje, modernizavimo ir pritaikymo bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui bei Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimo, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus projektus. Įgyvendinant šiuos ES lėšomis finansuojamus projektus pradedami darbai pagal J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projektą bei Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projektą. Šių teritorijų tvarkymo projektiniai pasiūlymai visuomenei pristatyti 2019 m. liepos 19 d. viešo susirinkimo metu.

Statybos rangovai AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB ,,Svalex“ ruošiasi statybos darbų pradžiai. Norėtume papildomai informuoti visuomenę ir labiau atkreipti dėmesį į planuojamus želdinių pertvarkymo darbus įgyvendinant aukščiau minėtus projektus.  

Rengiant techninius projektus, atestuotas specialistas atliko medžių ir krūmų dendrologinius tyrimus, pateikė medžių ir krūmų priežiūros rekomendacijas, pagal kurias pateikti sprendiniai dėl želdinių pertvarkymo, sukuriant geresnes sąlygas esamiems medžiams ir įveisiant naujų medžių ir krūmų grupes bei juostas.

Projektuose planuojamus šalinti saugotinus medžius, papildomai įvertino ir Biržų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Planuojami šalinti blogos, nepatenkinamos būklės želdiniai, taip pat tokie medžiai ir krūmai, kurių nepavyks išsaugoti dėl projektuose numatytų sprendinių statant ir rekonstruojant statinius.

Artimiausiu metu planuojami šie želdinių šalinimo darbai: įgyvendinat J. Janonio aikštės rekonstravimo projektą numatoma pašalinti 10 liepų, 3 klevus ir 2 egles; įgyvendinant Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projektą – 4 liepas (3 liepas – Radvilos gatvėje, 1 liepą - Birutės gatvėje), 1 beržą – paplūdimio teritorijoje, 4 vakarines tujas – Birutės gatvėje bei tųjų ir eglių gyvatvores – Radvilos gatvėje.

Be medžių ir krūmų kirtimų, šių projektų įgyvendinimo metu numatytas naujų medžių ir krūmų sodinimas, gėlynų įrengimas. Įgyvendinat Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo projektą numatytas medžių būklę gerinantis genėjimas, vizualinei ir bioįvairovei padidinti bus sodinami nauji žydintys medžiai ir krūmai: 20 medžių (paprastasis klevas, paprastasis uosis, pelkinis ąžuolas, paprastoji ieva, trapusis gluosnis ir pan.) ir apie 1134 vnt. akcentinių krūmų (ožekšnis, raugerškis, pūslenis, putinas, jazminas ir kitų), įrengiami nauji gėlynai ir žaliųjų vejų plotai. J. Janonio aikštėje bus sodinami žemesni žydintys medžiai, formuojantys jaukesnes miesto erdves, sodinami karpomų medžių masyvai, formuojami dekoratyvinių augalų plotai, skvere bus sodinami skirtingų rūšių ir formų, skirtingo augimo greičio želdiniai, kurie laikui bėgant, po 20–30 metų galėtų pradėti pakeisti esamus želdinius. Aikštės teritorijoje numatyta pasodinti 72 naujus medžius (paprastasis klevas, ginalinis klevas, sedula, gudobelė, šermukšnis ir pan.) ir apie 1909 vnt. akcentinių įvairių krūmų (gudobelė, kaulenis, šluotelinė hortenzija, jazminas, lanksva ir kt.), įrengiamas gėlynas, rožynas, veja.

Senų želdynų pertvarkymas, plėtra bei naujų kūrimas yra svarbi miesto tvarkymo užduotis. Svarbu ne tik kurti, bet ir tinkamai prižiūrėti jau esamus želdinius. Sveiki želdiniai formuoja sveiką ir estetišką aplinką, gerina oro sudėtį, mažina oro užterštumą, gerina mikroklimatą, slopina triukšmą, užstoja vėjus ir mažina jų greitį, išsklaido rūką, padidina oro drėgnumą, stabdo dirvos eroziją, stabdo dulkių sklandymą ore, daro įtaką miesto klimatui.

Tikimės, jog įgyvendinus Viešųjų erdvių sutvarkymo projektus, želdiniai kartu su statiniais praturtins pastatų ir kompleksų architektūrinę kompoziciją, suformuos estetišką miesto vaizdą ir užtikrins jame ekologinį stabilumą.

Biržų rajono savivaldybės informacija 

 

 


 

Numatoma šalinti pavojingus medžius Vytauto g. ir šioje teritorijoje pasodinti naujus sodinukus

2020-12-29

 Kraštovaizdžio savasties išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, nurodytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje. Gatvių želdiniai miestuose yra labai svarbus elementas miestų želdynų sistemoje, nes būtent šie želdiniai yra jungiamoji visų želdynų dalis, kuri taip pat ypač svarbi formuojant miesto mikroklimatą. Gatvės želdiniai, augantys prie važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo aikštelių sugeria mašinų išmetamąsias dujas, surenka dulkes, sulaiko triukšmą ir formuoja mums visiems palankią aplinką. 

Dauguma Biržų miesto gatvių želdinių yra pasiekę brandos amžių, todėl turi būti atidžiai stebimi, kad nekeltų pavojaus mums visiems. Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius inicijavo gatvės želdinių (12 liepų), augančių šalia pagrindinės Biržų miesto Vytauto gatvės, kurioje eismas intensyvus, greta automobilių stovėjimo aikštelės, šalia esančiame pastate įsikūrusių parduotuvių, kuriose lankosi daug žmonių (šalia žemės sklypo Vytauto g. 36 ir žemės sklype Vytauto g. 38), būklės vertinimą. Biržų rajono savivaldybės administracijos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija įvertino ir nustatė, kad minėtoje vietoje augančios didelės liepos akivaizdžiai nusilpusios, stipriai pažeistos ligų ir kenkėjų, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis, medžiai sausaviršūniai, stiebuose yra drevių, kuriose matomas medienos suminkštėjimas (puvinys).

Siekiant kaip galima mažiau prarasti gatvės želdyno vientisumą ir nedidinti želdynų fragmentacijos bei atsižvelgiant į tai, jog liepos (12 vnt., iš kurių 2 liepos dvikamienės) yra stipriai pažeistos ir nusilpusios, kelia pavojų žmonių sveikatai ir turtui, numatoma šalinti pavojingus medžius ir šioje teritorijoje pasodinti naujus sodinukus. Įvertinus požeminių komunikacijų tinklus ir nustačius jų apsaugos zonas, kuriose medžių sodinimas yra negalimas, planuojama pasodinti Sodmenų kokybės reikalavimus atitinkančius sodinukus (8 liepas).

 

Lėšos gatvių želdiniams nupjauti ir atsodinti skirtos iš Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos. 

Želdinių šalinimo darbų pradžia planuojama artimiausiu metu.