Darbo konkursai ir atrankos

Konkursas Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos) pareigoms. Pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei konsultuoti dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų įregistravimo, spręsti kitus su bendrijomis susijusius klausimus (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicijų projektų įgyvendinimo arba statybos, arba viešojo administravimo  srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų veiklą, bendrojo naudojimo objektų administravimo bei statybos procesus, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;

5. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook Express“, „Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

7. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas, operatyviai rasti jų sprendimo būdus.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. vasario 27 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje, tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.htmlKonkursas Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Centralizuoto vidaus audito  skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos) pareigoms. Pareigybė reikalinga užtikrinti Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimus vidaus audito srityje atliekant vidaus auditus, vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, teikiant rekomendacijas, siekiant padėti įgyvendinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, vidaus audito arba buhalterinės apskaitos ir finansinės kontrolės srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos  savivaldą, vidaus auditą ir vidaus kontrolę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės bei savivaldybių turto bei finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir kontrolę, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti funkcijas ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ir tobulinti vidaus audito klausimynus, anketas, darbo dokumentus, parengti vidaus audito programas, audito įrodymų pagrindu rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas;

5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. vasario 24 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje, tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html

          

Konkursas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms

Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos) pareigoms. Pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti turizmo bei muziejų veiklą Savivaldybės institucijose bei įstaigose (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turizmo, kultūros arba viešojo administravimo srityje;

3. būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kultūros ir turizmo politiką, muziejų, turizmo informacijos centrų veiklą, etnokultūros ir ekologijos puoselėjimą;

4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

5. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. vasario 21 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje, tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html


Konkursas Biržų miesto seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigoms

Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Biržų miesto seniūnijos seniūno pavaduotojo (B lygis 10 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga padėti seniūnui įgyvendinti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymų reikalavimus. Vykdyti seniūnijos veiklos nuostatuose nustatytas funkcijas ir, nesant seniūno, jo funkcijas (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. ne mažesnę kaip trejų metų bendrąją darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, darbų, gaisrinę ir civilinę saugą;

4. išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

5. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą.         

            Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. vasario 7 d. įskaitytinai pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,   el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.  

                                  

                                      

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-06 11:18:39