Darbo konkursai ir atrankos


Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas


        Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas (prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias žaliąsias zonas, parkus, skverus, želdinius, gėlynus, paplūdimius, automobilių stovėjimo aikšteles ir pakeles (vietinės reikšmės kelius).

           Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą bei  lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.

           Kreiptis į Pabiržės seniūniją (tel. (8 450) 59 233, 59 136), adresas Biržų g. 2, Pabiržės mstl.Konkursas Viešosios įstaigos  Biržų ligoninės  direktoriaus pareigoms


         Vadovaudamiesi 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau Aprašas), informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai įmonių, įstaigų vadovų ir kitoms Apraše nurodytoms pareigoms skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai centralizuotai turi teikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html.     

         Skelbiamas konkursas Viešosios įstaigos  Biržų ligoninės   (toliau – Ligoninės) direktoriaus pareigoms užimti. Ligoninės buveinė – Vilniaus g. 115, Biržų m., Biržų r. sav., kodas – 190570182.

            Darbo pobūdis ­– vadovauti sveikatos priežiūros įstaigai, įgyvendinant Ligoninės įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, organizuoti Ligoninės veiklą ir jei pavestų funkcijų vykdymą (plačiau – pareigybės aprašyme). 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

   Bendrieji reikalavimai:
 
1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);

3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4. turėti ne mažiau kaip 3 metų  administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirtį;


Specialieji  reikalavimai:

1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

3. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.


Papildomos kompetencijos:

   1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

   2. įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;

  3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

   4. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

   5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).
 

      Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

      Įstatymų sąrašas.

    Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html.) turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens dokumento kopiją;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį pagrindžiantis dokumentas;

5. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);

6. Savo, kaip įstaigos vadovo, 5 metų veiklos programą.

Dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 16 d.,  tai yra 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Išsamesnė informacija Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo  skyriuje (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. (8 450) 43 151, 8 (6 12) 33 735, el. p. kristina.spalviene@birzai.lt).Konkursas savivaldybės administracijos laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms


          Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresniojo specialisto (A lygis 9 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei  socialinių būstų remonto darbams organizuoti (plačiaupareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą, projektų vadybą;

3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.         

            Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. gegužės 11 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,  el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html 

 

 

 

 
          

 

 
 

        

 

 

 

  

 

         

 

 

  


 

 

 

         


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


   


 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-11 11:55:21