Darbo konkursai ir atrankos

         

Konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigoms

 

          Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto (A lygis 14 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga vadovauti Architektūros ir urbanistikos skyriui, dalyvauti įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, organizuoti ir užtikrinti urbanistikos, architektūros, statybos, žemėtvarkos ir kraštotvarkos klausimų sprendimą savivaldybėje (plačiaupareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

5. mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.         

           Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. gruodžio 28 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,   el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.htmlKonkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms


           Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 10 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei socialinių būstų remonto darbams organizuoti (plačiaupareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicijų projektų įgyvendinimo arba statybos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą, projektų vadybą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.        

           Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. gruodžio 28 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,   el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html.Atranka į Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnijos socialinio darbuotojo pareigas


            Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnijai reikalingas socialinis darbuotojas (socialiniam darbui atlikti, teikti ir užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms (asmenims) seniūnijoje, prevencinei socialinei veiklai vykdyti, bendrai veiklai telkiant kitus specialistus ir seniūnijos bendruomenę (plačiaupareigybės aprašyme).

Pareiginės algos  koeficientas: nuo 4,7 iki 5,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pretendento  kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;             

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles.

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. būti pareigingam, dalykiškam, darbščiam, gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

           Kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. 43 151, el.p. kristina.spalviene@birzai.lt) nuo 2017 m. lapkričio 30  d. iki 2017 m. gruodžio 7 d. Atranka į Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus referento pareigas


          Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui reikalingas referentas (tvarkyti (spausdinti, registruoti, kopijuoti, perduoti vykdytojams, išsiųsti) dokumentus, rengti informaciją apie Savivaldybės mero veiklą, vykdyti Savivaldybės mero, mero pavaduotojo pavedimus, susijusius su techniniu aptarnavimu (plačiaupareigybės aprašyme).

Pareiginės algos  koeficientas: nuo 3,06 iki 5,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pretendento  kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą  išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisykles;

4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programomis), naudotis kitomis technologijomis (faksu, dauginimo aparatais, vokų žymėjimo mašina ir kt.);

5. išmanyti Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos struktūrą ir kompetenciją, išmanyti dokumentų judėjimo Savivaldybės administracijos padaliniuose tvarką;

6. išmanyti tarnybinio bei reprezentacinio etiketo, svečių priėmimo reikalavimus;

7. taisyklingai vartoti valstybinę kalbą;

8. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;

9. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dalykiškai ir operatyviai aptarnauti vadovus, lankytojus.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

        Kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. 43 151, el.p. kristina.spalviene@birzai.lt) nuo 2017 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. gruodžio 7  d. 

 

 

Pabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas


       Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas (prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias žaliąsias zonas, parkus, skverus, želdinius, gėlynus, paplūdimius, automobilių stovėjimo aikšteles ir pakeles (vietinės reikšmės kelius).
       Kvalifikaciniai reikalavimai
: turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, traktorininko bei  lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimus.

      Kreiptis į Pabiržės seniūniją (tel. (8 450) 59 233, 59 136) arba Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržuose, tel. (8 450) 43 151). 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-06 17:53:29