Darbo konkursai ir atrankos


Konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms


             Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 10 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai – traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registracijai ir techninei priežiūrai – atlikti (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;

2. turėti 1 metų darbo patirtį žemės ūkio inžinerijos srityje;

3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES  ir kitus teisės aktus, susijusius su, valstybės informacinių išteklių valdymu, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registru, jų atitikties įvertinimu, tipo patvirtinimu, techninėmis apžiūromis, saugiu eismu ir gebėti juos taikyti praktiškai;

5. išmanyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo principus ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;

6. gebėti konsultuoti technikos savininkus įvairiais technikos panaudojimo registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais.         

            Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. spalio 2 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,   el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.Atranka į Bendrojo skyriaus referento pareigas

 

Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui reikalingas referentas (tvarkyti (spausdinti, registruoti, kopijuoti, perduoti vykdytojams, išsiųsti) dokumentus, rengti informaciją apie Savivaldybės mero veiklą, vykdyti Savivaldybės mero, mero pavaduotojo pavedimus, susijusius su techniniu aptarnavimu (plačiau – pareigybės aprašyme).

Pareiginės algos  koeficientas: nuo 3,06 iki 5,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pretendento  kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą  išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisykles;

4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programomis), naudotis kitomis technologijomis (faksu, dauginimo aparatais, vokų žymėjimo mašina ir kt.);

5. išmanyti Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos struktūrą ir kompetenciją, išmanyti dokumentų judėjimo Savivaldybės administracijos padaliniuose tvarką;

6. išmanyti tarnybinio bei reprezentacinio etiketo, svečių priėmimo reikalavimus;

7. taisyklingai vartoti valstybinę kalbą;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

9. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;

10. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dalykiškai ir operatyviai aptarnauti vadovus, lankytojus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

Kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. 43 151, el.p. kristina.spalviene@birzai.lt) nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. iki 2017 m. rugsėjo 14 d. Atranka į socialinio darbuotojo pareigas Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje


Biržų rajono savivaldybės administracijos Nemunėlio Radviliškio seniūnijai reikalingas socialinis darbuotojas (socialiniam darbui atlikti, teikti ir užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms (asmenims) seniūnijoje, prevencinei socialinei veiklai vykdyti, bendrai veiklai telkiant kitus specialistus ir seniūnijos bendruomenę (plačiau – pareigybės aprašyme).

Pareiginės algos  koeficientas: nuo 3,06 iki 5,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pretendento  kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;             

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles.

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

 

Kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. 43 151, el.p. kristina.spalviene@birzai.lt) nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. iki 2017 m. rugsėjo 14 d.  

 


Pakaitinio valstybės tarnautojo  atranka į Socialinės paramos skyriaus

Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas


            Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo  atranką į Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) (A lygis 9 kategorija) pareigas. Pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos arba reabilitacijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje (administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas).

Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.

3. Žinoti ir išmanyti:

3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.

4. Gebėti:

4.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką

4.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;

4.3. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą  ir juos įgyvendinti;

4.4. organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;

4.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;

4.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

4.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;

4.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;

4.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis  (MS Office programomis,  interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

4.11. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos  Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. 

 

             Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2017 m. rugsėjo 14 d. pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija: tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštas kristina.simoniene@birzai.ltPabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas


      Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnijai reikalingas darbininkas (prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias žaliąsias zonas, parkus, skverus, želdinius, gėlynus, paplūdimius, automobilių stovėjimo aikšteles ir pakeles (vietinės reikšmės kelius).
Kvalifikaciniai reikalavimai
: turėti ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, traktorininko bei  lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimus.

Kreiptis į Pabiržės seniūniją (tel. (8 450) 59 233, 59 136) arba Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržuose, tel. (8 450) 43 151).


 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-14 12:04:19