Darbo konkursai ir atrankos

Biržų rajono savivaldybės administracijos Pačeriaukštės ir  Vabalninko seniūnijoms reikalingi socialiniai darbuotojai


Biržų rajono savivaldybės administracijos Pačeriaukštės ir  Vabalninko seniūnijoms reikalingi socialiniai darbuotojai (socialiniam darbui atlikti, teikti ir užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms (asmenims) seniūnijoje, prevencinei socialinei veiklai vykdyti, bendrai veiklai telkiant kitus specialistus ir seniūnijos bendruomenę (plačiau – pareigybės aprašyme).

Pareiginės algos  koeficientas: nuo 3,06 iki 5,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pretendento  kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;             

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles.

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. būti pareigingas, dalykiškas, darbštus, gebantis bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

 

Kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. 43 151, el.p. kristina.spalviene@birzai.lt) nuo 2017 m. birželio  20  d. iki 2017 m. birželio 27 d.  

 Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnijai reikalingas socialinio darbo organizatorius

 

Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnijai reikalingas socialinio darbo organizatorius (funkcijos – pareigybės aprašyme).

Pareiginės algos  koeficientas: nuo 3,06 iki 5,1 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atsižvelgiant į pretendento  kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; 

2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

3. turėti socialinio darbo žinių apie Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises, vaiko teisių apsaugą, neįgaliųjų integraciją, Europos Sąjungos šalių socialinės paramos sistemas;

4. gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis („Microsoft Office“ programomis), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

Kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrių (318 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. 43 151, el.p. kristina.spalviene@birzai.lt) nuo 2017 m. birželio 13  d. iki 2017 m. birželio 20  d.  

 

 

Konkursas Biržų turizmo informacijos centro direktoriaus pareigoms

 

Skelbiamas konkursas Biudžetinės įstaigos  Biržų turizmo informacijos centro  (toliau – Centro) direktoriaus pareigoms užimti. Centro buveinė – J. Janonio g. 2, Biržai.

Darbo pobūdis – vadovauti Centrui, įgyvendinant Centro nuostatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, organizuoti ir planuoti Centro  veiklą ir jam pavestų funkcijų vykdymą (plačiau – pareigybės aprašyme).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų  srities išsilavinimą ir  ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį turizmo srityje ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, arba turėti įgytą magistro laipsnį;

  3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);

  4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais, Valstybinio turizmo departamento įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo veiklą;

  5.  mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

  6. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis;

  7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;

  8. išmanyti dokumentų valdymo ir  teisės aktų rengimo taisykles, valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  9. žinoti Biržų rajono lankytinus objektus, turizmo paslaugų teikėjus, išmanyti informacinio darbo organizavimo ir planavimo metodus, informacinės medžiagos paieškos, apibendrinimo, atnaujinimo ir perdavimo priemones bei būdus.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 Pretendentai turi pateikti:

1.prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. savo privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, pareigoms eiti būtini įgūdžiai;

7. informacinių technologijų išmanymą įrodančius dokumentus;

8.užpildytą pretendento anketą;

9. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus;

10. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2017 m. birželio 20 d.) Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo  skyriuje,  318 kab., Vytauto g. 38,  Biržai, tel. (8 450) 43 151, el. p. kristina.spalviene@birzai.lt.


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-20 12:04:21