Svarbu žinoti: ataskaitiniai susirinkimai daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijose
2018-03-05

      Teisės aktai numato, kad daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos privalo ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams sušaukti visuotinį ataskaitinį bendrijos narių susirinkimą. Dažnai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, todėl tokiais atvejais susirinkimas turėtų įvykti iki kovo mėnesio 31 dienos.

       Pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnį, visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba valdyba, kurie privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos pranešimą paskelbti bendrijos skelbimų lentoje, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę. Labai svarbu, jog pranešimas būtų ne tik iškabinamas matomoje vietoje, tačiau ir papildomai išsiunčiamas bendrijos nariams. Taip pat, jei numatoma svarstyti klausimus, susijusius su visais patalpų savininkais, su pastato atnaujinimu, sutarčių su komunalinių paslaugų tiekėjais sudarymu, apie susirinkimą būtina raštu pranešti ir savininkams, kurie nėra bendrijos nariai. Pranešimai galėtų būti išsiųsti ir el. paštu.

      Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kuomet susirinkimo iniciatoriai nesilaiko terminams ir tvarkai keliamų, manoma, jog tai tik formalumai. Bendrosios dalinės nuosavybės valdymas galimas esant teisėtai bendrijos veiklai, kurią organizuoja ir vykdo bendrijos valdymo organai, išrinkti bendrijos narių susirinkime.

      Kad būtų išvengta galimų pažeidimų,  rekomenduojama susirinkimui ruoštis iš anksto: apsvarstyti tinkamiausias pirmininko, sekretoriaus kandidatūras, įtraukti visus aktualius klausimus į darbotvarkę, parengti slapto balsavimo biuletenį, nes nors vienam dalyviui paprašius ir pritarus daugiau kaip dešimtadaliui susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, balsavimas turi būti slaptas.  Ne mažiau svarbu susirinkimo eigą teisingai fiksuoti protokole. Įstatymas numato, jog susirinkimo protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

 

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti