Savivaldybės mero, 8-ojo šaukimo Tarybos ir Savivaldybės veiklos ataskaita už 2016 m.
2017-05-24

 


 

 

Gerbiami Tarybos nariai, koalicijos partneriai ir oponentai,

brangūs Biržų rajono gyventojai,

                     

          Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 punkto nuostatas, įgyvendindamas Tarybos veiklos reglamento 108 punkto nuostatas, teikiu Tarybai  ir  visai  rajono  Savivaldybės bendruomenei  Savivaldybės mero, 8-ojo šaukimo Tarybos ir Savivaldybės veiklos ataskaitą už 2016 m. (su Ataskaita išsamiai susipažinti galite ČIA).   Ataskaitoje pateikiu informaciją apie savo, kitų Savivaldybės vadovų ir Tarybos atliktus pagrindinius darbus, veiklos rezultatus bei visos savivaldybės bendrą padėtį – ekonominę, švietimo, socialinę, kultūrinę situaciją 2016 m. 

          Noriu pabrėžti, kad kaip  ir  2015 m. taip ir 2016 m. didelis dėmesys skirtas mano,  Tarybos bei visos Savivaldybės veiklos viešinimui: skelbtos vadovų darbotvarkės, gyventojams svarbi informacija, naujienos, bendradarbiaujant su televizijos ,,Balticum“ kūrybine grupe parengti 39 televizijos reportažai apie savivaldybės veiklą, įgyvendinamus projektus, interviu su Savivaldybės vadovais, Savivaldybės administracijos padalinių vadovais bei specialistais. Parengti TV reportažai publikuoti ir internete, socialiniame tinkle „Facebook“. Organizuotas susitikimas dėl Biržų krašto pristatymo respublikinėms žiniasklaidos priemonėms. Atvykusiems LRT, ,,Lietuvos ryto“, ,,Lietuvos žinių“, ,,TV savaitė“, ,,Delfi“, ,,15 min.“ žurnalistams pristatytos verslo galimybės Biržuose, organizuotas susitikimas su verslą kuriančiais biržiečiais, bendradarbiauta su  žurnalistais rengiančiais medžiagą publikacijoms minėtuose leidiniuose bei portaluose. Parengta ir Savivaldybės interneto tinklapyje paskelbta informacija apie publikacijas. 2016 m. gruodžio 31 d. palydint senuosius metus meras glaustai pristatė visuomenei 2016 m. savivaldybės nuveiktus darbus. Taigi Meras, kiti Savivaldybės vadovai per visus metus buvo atskaitingi rajono gyventojams.  2017 m. kovo mėnesį Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaitė man už savo ir visos Administracijos veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą, Administracijos struktūros pertvarkos efektyvumą.  Savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. įvykusiame Tarybos posėdyje pritarė Biržų rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus  ir  Savivaldybės  administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai, kuri paskelbta Biržų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.birzai.lt, skyriuje ,,Savivaldybė",  „Struktūra ir kontaktai“, dalyje „Administracija“. Taip pat ataskaitą už kuruojamas sritis pateikė Savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė.

          2016 m. Savivaldybės vadovai, Tarybos koalicija, visa Administracija 2016 m. dirbome kaip viena komanda:  siekta  geriausių darbo rezultatų, veiklos organizavimo gerinimo, produktyvumo, veiksmų koordinavimo, suderinamumo, kompromisų ieškojimo. Neišvengta sunkumų kai kuriose savivaldybės veiklos srityse, ypač socialinėje, sveikatos srityje. Meras, kiti Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai deramai atstovavo savivaldybei Lietuvos valstybės dienų, sporto, kultūros, informaciniuose, įvairiuose kituose šventiniuose renginiuose, dalykiniuose susitikimuose. 2016 m. vykdydamas man suteiktus įgaliojimus sprendžiau ne tik Tarybos posėdžių sušaukimo, bet ir darbo grupių, delegacijų sudarymo, apdovanojimų ir kitus klausimus.  Įteikti 35 padėkos raštai Iš  viso  2016 m. išleisti 144 mero potvarkiai veiklos, personalo ir atostogų ir komandiruočių klausimais. Ataskaitoje atskirai pateikiu seniūnijose atliktas kai kurias investicijas į infrastruktūrą, aplinkos gražinimo darbus (informacija parengta pagal seniūnijų informaciją).

          2017 m. kovo 30 d. Savivaldybės taryba pritarė ir patvirtino Biržų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, kuriame pateikta Savivaldybės vidaus išorinės ir vidinės aplinkos analizė, nustatytos Savivaldybės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, analizės pagrindu nustatyti strateginiai tikslai, parengtos programos, nustatyti planuojamo laikotarpio veiklos prioritetai.

          Galiu atsakingai pareikšti, kad ne 100 proc., bet gana sėkmingai, nuosekliai vykdoma Savivaldybės tarybos kadencijos darbų programa, parengta, Tarybos narių (koalicijos) – valdančiosios daugumos programos, gyventojų lūkesčių  pagrindu. Pakankamai sėkmingai vykdome uždavinius užsibrėžtiems tikslams pasiekti. 2016 m. didelis dėmesys skirtas racionaliam, skaidriam Savivaldybės biudžeto ir ES lėšų naudojimui, taip pat Savivaldybės viešojo administravimo institucijų vadovų veiklos, stebėsenai ir kontrolei: reguliariai domėjausi biudžetinių įstaigų ir kitų savivaldybės įstaigų veikla: kiekvieną antradienį dalyvavau organizuojamuose susitikimuose su Administracijos skyrių vadovais bei seniūnais, organizavau susitikimus su kitų biudžetinių, viešųjų įstaigų vadovais einamiems klausimams aptarti, todėl gerai žinau Savivaldybės situaciją, opius klausimus, rūpinausi, kad Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regiono plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami, taip pat rūpinausi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė.

          2016 metus pavadinčiau APŠVIETOS metais, nes jie mūsų kraštui buvo labai darbingi, veiklūs, o pasiekti rezultatai matomi jau šiandien. Kraštiečiai ir svečiai pastebi, džiaugiasi besikeičiančiais, gražėjančiais Biržais: tvarkomomis viešosiomis erdvėmis, mokyklomis, rajono ir miestų gatvėmis (jų apšvietimu), sėkmingai tęsiama daugiabučių namų renovacija, gerėjančia kultūrinių renginių kokybe, augančia renginių pasiūla – taip pat ir neturistinio sezono metu. Pavyko įgyvendinti ir biržiečių svajonę – plaukiojančius fontanus Agluonos upėje. Autobusai keičiami į naujesnius, kitame etape – bus nauji, ekologiški.

          Kaip ir 2015 m., taip ir 2016 m. ypač didelis dėmesys skirtas viso rajono gatvių apšvietimui – tai ir toliau išliks viena iš prioritetinių infrastruktūros gerinimo darbų (tai vienas ryškiausių šios  kadencijos atliktų pirmųjų darbų). Dauguma gal jau spėjome ir pamiršti, ką reiškė gyventi tamsoje ir jaustis nesaugiai.                    

          2016 m. rekonstruotos, remontuotos gatvės, keliai. Ypač džiaugiuosi įrengta pirmąja žiedine sankryža – šios dienos Biržų krašto žmonės iš tikrųjų labai laukė. 2016 m. tęstas priemonių, reikalingų kompleksiškai tvarkyti Biržų miesto teritorijas bei Likėnams suteikti kurortinės teritorijos statusą, įgyvendinimas,  skatinta daugiabučių namų renovacija. Taip pat tvarkyta kita viešoji infrastruktūra  – tai tik dalis pamatinių dalykų, kad Biržuose būtų jauku kurtis, gyventi dirbti, investuoti, vystyti turizmą.

          Daugumos socialinės, ekonominės plėtros, infrastruktūros projektų darbų pradžia suplanuota 2017 m., tačiau 2016 m. buvo atliekami labai svarbūs projektų parengiamieji darbai: rengiami reikalingi dokumentai, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami ir teikiami projektiniai pasiūlymai Panevėžio regiono ar valstybės planuojamų projektų sąrašams sudaryti.

          Tikrai daug dėmesio ir pastangų skirta Biržų krašto turizmo plėtrai. Šiais metais Biržuose lankėsi užsienio valstybių delegacijos, žiniasklaidos ir turizmo agentūrų atstovai. Susitikimų metu pristatėme savo kraštą, jame esančius turistams patrauklius gamtos, kultūros ir istorijos objektus, plečiamos infrastruktūros objektus – pėsčiųjų ir dviračių taką, Kirkilų apžvalgos bokštą, kuris, beje, sulaukė didžiausio susidomėjimo, kempingą, galimybę nuomotis dviračius, baidares, plaustą. Pastebima tendencija ‒ turistų skaičius vis auga, nes Biržų kraštas keičiasi, atsiranda daugiau naujų lankytinų objektų arba atsinaujina jau žinomi. Smagu, kad pavyko užmegzti nuolatinius ir artimus ryšius su Latvija. Biržų turizmo informacijos centro duomenimis, 2014 m. Biržuose lankėsi 161 latvis, o 2016 m. ‒ 1002! Visi susitikimai, infoturai pristatant Biržus atnešė naudą visam mūsų kraštui. Turistai ne tik garsina mūsų kraštą, bet ir teikia ekonominę naudą vietos verslininkams.                     

          Akivaizdu, kad mūsų kraštas gražėja, tvarkosi, tampa vis patrauklesnis ne tik gyventojams, bet ir turistams. Džiugu, kai girdime gražių atsiliepimų apie Biržus. 2017 m. dėl Biržų dirbame ne mažiau nei 2016 metais, todėl tikiu, kad mes visi kartu pasieksime, kad Biržai taptų tokiu miestu, kuriame gyventi ir lankytis būtų gera kiekvienam.

          Bene sunkiausia įvardinti Savivaldybės vadovų, visos savivaldybės komandos laukiančius svarbiausius darbus, nes veiklos daug, viskas labai intensyvu. Pirmiausia noriu akcentuoti: svarbiausia, kad gerėtų Biržų krašto žmonių gyvenimas, bent jau tiek, kiek tai priklauso nuo mūsų. Aišku, mes neišspręsime nacionalinio lygmens problemų, bet privalome racionaliai ir strategiškai naudoti biudžeto lėšas, įgyvendinti projektus, kurie keičia į gera žmonių gyvenimą.

          Kadangi, kaip minėjau ataskaitoje, prioritetinė kryptis yra turizmas, kultūros paveldo pritaikymas, todėl toliau bus investuojama į turizmo objektus. Tikimės sutvarkyti Kirkilų teritoriją, rūpinsimės kempingo veikla, turizmo klasteriu, turizmo objektų viešinimu, Likėnų teritorijos atgaivinimu.

          Ir turistams, ir Biržų krašto žmonėms labai svarbu toliau gerinti aplinką – keliai, gatvių apšvietimas, viešųjų erdvių modernizavimas, daugiabučių namų renovacija. Astravo kelias, Kęstučio gatvės šaligatviai, kelias į Kirkilus, J. Janonio aikštė, pilies prieigų sutvarkymas yra prioritetiniai.

          Ir toliau dėmesio centre išlieka jaunų žmonių, gyvenimas. Bus rekonstruotas buvęs technikos klubo pastatas (patalpas numatyta skirti nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų veiklai), įkurta nauja užimtumo erdvė – dviratininkų, riedlentininkų  ir riedutininkų (Skate) parkas Biržuose pagal Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo projektą, skatinama patriotinių organizacijų veikla, rengiamos laboratorijos „Aušros “ pagrindinėje mokykloje, atnaujinta Kūno kultūros ir sporto ir bei Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, išlaikomos kaimo mokyklos, bus parengtas Sporto ir sveikatingumo techninis projektas, svarbu gauti finansavimą 2018 m.

          Jautriausioje ir bene problemiškiausioje socialinėje srityje pokyčiai ir tęstinumas būtinas, todėl ir toliau vyks darbai: Legailių globos namų senojo pastato rekonstrukcija, perkami socialiniai būstai iš ES lėšų, tęsiamas sveikatos, nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos, pertvarkoma vaiko globos sistema.

          2017 metais bus užbaigta ligoninės renovacija, svarbus iššūkis – išsirūpinti lėšų ir poliklinikos pastato renovacijai, nes parengtas techninis projektas, lėšos buvo suplanuotos.

          Tikimės, kad dirbdami kartu, konstruktyviai diskutuodami, labiau telktume ir rajono žmones. Norėčiau ir linkėčiau, kad bendraminčiai, kolegos būtume ne tik per šventes, bet ir kasdienybėje, spręsdami visų ir kiekvieno žmogaus problemas.“

          Didžiuojuosi Biržais, juose gyvenančiais žmonėmis, JŲ gerais DARBAIS. Ačiū, mieli biržiečiai, už Jūsų iniciatyvumą, pastabas ir tikrai didelį palaikymą, gerus žodžius. Už bendrą darbą, idėjas, teiktas pastabas bei pasiūlymus dėkoju Tarybos nariams, mero pavaduotojai,  Administracijos vadovams, Administracijos darbuotojams, įmonėms ir įstaigoms.

          Ačiū oponentams už kritiką – Jūsų tokia priedermė kritikuoti, bet kaip ir kadencijos pradžioje kviečiau, taip ir dabar Jus kviečiu dirbti kartu,  kartu spręsti ir susitvarkyti su Savivaldybei kasdien iškylančiais iššūkiais, išlikti optimistais ir nekritikuoti, kai kartu neteikiate konstruktyvių pasiūlymų. 

          Esu įsitikinęs, kad būti optimistais, semtis pozityvo ir skleisti džiaugsmą – tai Biržų krašto sėkmės recepto dalis. Su meile dirbti, nesižvalgyti atgal – eiti pirmyn, surasti, nors kartais ir netradicinių sprendimų – tai mūsų visos komandos – Tarybos, Administracijos, visų biržiečių uždavinys.

 

         Jūsų meras Valdemaras Valkiūnas

 

 
Atgal
DalintisFacebook
Spausdinti