Kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatai

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba yra Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas biudžetas.
2. Kontrolieriaus tarnybos steigėjas yra savivaldybės Taryba. Ji tvirtina Kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatus ir nustato didžiausią valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių šioje tarnyboje.
3. Kontrolieriaus tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius.
4. Savivaldybės Taryba nustato atskirą Kontrolieriaus tarnybos išlaidų sąmatą. Finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija, neviršydama Kontrolieriaus tarnybos išlaidų sąmatos.
5. Kontrolieriaus tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės aktais.
6. Kontrolieriaus tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
7. Savivaldybės kontrolierius, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojai negali būti savivaldybės Tarybos nariais ir darbo metu negali dalyvauti politinių partijų, kitų politinių organizacijų veikloje.
8. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos adresas: Vytauto g.59, LT-41143, Biržai.

II. VEIKLOS RŪŠIS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

9. Kontrolieriaus tarnybos veiklos rūšis - Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.
10. Veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas.
11. Kontrolieriaus tarnybos uždaviniai:
11.1. atlikti Kontrolieriaus tarnybos veiklos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus;
11.2. užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;
11.3. įvertinti savivaldybės viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir teikti rekomendacijas jai gerinti;
11.4. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

II. FUNKCIJOS

12. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Kontrolieriaus tarnyba vykdo šias funkcijas:
12.1. planuoja tarnybos veiklą, tvirtina veiklos planą ir organizuoja jo vykdymą;
12.2. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo, finansinės atskaitomybės, turto apskaitos auditą;
12.3. atlieka savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų planinius ir veiklos plano nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;
12.4. atlieka savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius auditus, jei įstatymų ar kitų teisės aktų nenustatyta kitaip;
12.5. atlieka savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos auditus;
12.6. audituoja įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims skirtas savivaldybės biudžeto lėšas ir (arba) perduotą turtą, siekdama nustatyti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai šis turtas naudojamas;
12.7. atlieka savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų veiklos auditą;
12.8. atlieka savivaldybės turto privatizavimo lėšų auditą;
12.9. vykdo savivaldybės vietinių rinkliavų kontrolę;
12.10. kiekvienais metais savivaldybės Tarybos veiklos reglamento nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės Tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktos tvirtinti metinės biudžeto įvykdymo apyskaitos, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
12.11. savivaldybės Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia Kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitą;
12.12. priima sprendimus pagal finansinio ir veiklos audito ataskaitas;
12.13. teikia merui, savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų savivaldybės administruojamų subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
12.14. finansinio ir veiklos audito metu nustačiusi nusikalstamos veikos požymių, praneša teisėsaugos institucijoms;
12.15. organizuoja ir tvarko raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
12.16. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis;
12.17.palaiko tarnybinius ir profesinius ryšius su Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacija, valstybės ir savivaldybės institucijomis;
12.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

IV.TEISĖS

13. Kontrolieriaus tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
13.1. finansinio ir veiklos audito metu įeiti į patalpas, gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, pasitelkti reikiamų specialistų;
13.2. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu, audituojamo subjekto vadovas suteiktų tinkamas patalpas auditui atlikti;
13.3. reikalauti, iš Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos, kad būtų išvengta darbų dubliavimo, koordinuoti savo veiklą su Kontrolieriaus tarnybos veikla;
13.4. gauti iš audituojamų subjekto vadovų ir kitų darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;
13.5. gauti iš Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos atliktų vidaus auditų ataskaitas;
13.6. nurodyti savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams jų veiklos trūkumus ir nustatyti terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
13.7. dalyvauti savivaldybės Tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
13.8. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikti nagrinėti savivaldybės Tarybos Administracinei komisijai;
13.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Kontrolieriaus tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas savivaldybės Tarybai.
15. Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisinius pagrindus nustato valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai.
16. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu 5 metams ir iš pareigų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
17. Finansinio ir veiklos audito principus , taisykles, procedūras, ataskaitų rengimą nustato valstybinio audito reikalavimai.
18. Savivaldybės kontrolierius:
18.1. tvirtina Kontrolieriaus tarnybos pareigybių sąrašą, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
18.2. tvirtina valstybės tarnautojų pareigybių aprašus, priskiria pareigybes kategorijoms, vertina valstybės tarnautojų veiklą;
18.3. organizuoja Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
18.4. sudaro Kontrolieriaus tarnybos veiklos planą, gavęs savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pritarimą jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas;
18.5. Kontrolieriaus tarnybos veiklos planą kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. pateikia Valstybės kontrolei;
18.6. priima sprendimus pagal finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo administracijos direktoriui, audituojamų savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
18.7. teikia savivaldybės Tarybai išvadas ir ataskaitas, nustatytas šių nuostatų 12.10., 12.11. punktų;
18.8. teikia merui, savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
18.9. savivaldybės Tarybos arba savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
18.10. priima sprendimus dėl Kontrolieriaus tarnybos gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo;
18.11. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, metodines rekomendacijas ir kitus dokumentus , susijusius su Kontrolieriaus tarnybos veikla, kontroliuoja jų vykdymą;
18.12. skatina Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojus arba skiria jiems drausmines nuobaudas, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas;
18.13. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms;
18.14. atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų savivaldybės kontrolieriui nustatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.
19. Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojai atlieka savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus, atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės biudžeto turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą, vykdo kitus pavedimus ir užduotis.

VI. KONTROLĖ IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

20. Kontrolieriaus tarnybos atliekamo audito išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
21. Kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitos santrauka skelbiama vietinėje spaudoje, o jei įmanoma, ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Kontrolieriaus tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2008-02-21 10:06:46