Parovėjos seniūnija

 

Biržų rajono savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnija

 

Karališkių g.3, 41480 Parovėjos kaimas, Parovėjos seniūnija, Biržų raj. sav.

 

Tel. (8 450) 56 115, fax. (8 450 ) 56 199;

 

Seniūnijos kodas 188643381

 

El.paštas paroveja@birzai.lt

 

 Seniūnijos veiklos nuostatai

 

Parovėjos seniūnijos darbuotojai

 

Seniūnė

Gailutė Tamulėnienė

tel. (8 450) 56 199;

8 610 07678

paroveja@birzai.lt

Seniūno pavaduotoja

Ilona Žvirgždienė

tel. (8 450) 56 115;

8 645 22842

paroveja@birzai.lt

Specialistas

Petras Drevinskas

tel.  8 645 06153

 

Socialinė darbuotoja

Solvita Martinonienė

tel. (8 450) 56 115;

8 618 04978

 

Socialinio darbo organizatorė

Rasa Gudeikienė

tel. (8 450) 56 115;

8 616 26057

 

Socialinė darbuotoja

Aušra Briedienė

tel. 8 450 56115, 

8 685 28224

 

 

Parovėjos seniūnijoje yra 5 seniūnaitijos. Seniūnaičiai išrinkti apklausiant gyventojus.

Išrinkti seniūnaičiai:

Būginių seniūnaitijoje  –    Tadas Micikevičius;

Drąseikių seniūnaitijoje –  Jonas Niaura;

Medeikių seniūnaitijoje  – Nijolė Bagamolova;

Parovėjos seniūnaitijoje  – Emilija Januševičienė;

Užušilių seniūnaitijoje  –   Audronė Burbulienė.

 

 

Seniūnijoje yra aštuonios juridiškai įregistruotos kaimo bendruomenės:

Būginių kaimo bendruomenė; Drąseikių kaimo bendruomenė; Liesiškio bendruomenė; Medeikių kaimo bendruomenė, Parovėjos bendruomenė, Rovėjos bendruomenė, Ubiškių bendruomenė, Užušilių bendruomenė.

 

Bendruomenių pirmininkai:

 

Marė Gatavynienė

Būginių kaimo bendruomenė

Vidas Kavaliauskas

Drąseikių kaimo bendruomenė

Daiva Rasiukevičienė

Liesiškio bendruomenė

Ona Pelanienė

Medeikių kaimo bendruomenė

Vytautas Stankevičius

Parovėjos bendruomenė

Justina Micikevičienė

Rovėjos bendruomenė

Reda Lėpienė

Ubiškių bendruomenė

Zita Kėželienė

Užušilių bendruomenė

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parovėjos seniūnija yra Biržų rajono šiaurinės dalies rytuose.  Seniūnijos administracinis centras – Parovėjos kaimas. Seniūniją sudaro 85 kaimai. Seniūnijoje veikia Biržų rajono Medeikių pagrindinė mokykla, VšĮ „Vaiko užuovėja“, Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Parovėjos, Medeikių  ir Užušilių skyriai, VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos Parovėjos ir Medeikių medicinos punktai, yra kelios mažos medžio apdirbimo įmonės, dvi žemės ūkio bendrovės, Medeikių kaime veikia šveicarų pieno produktų gamybos bendrovė „HOCHDORF Baltic Milk“.

Seniūnijos plotas – 174 km², 36% teritorijos apaugusi miškais.

 

Parovėja(Poravica) - vienas seniausių Radvilų palivarkų. Parovėjos dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas 1670 m. 1697 m. Parovėja paminėta, kaip valsčiaus centras. 1928 m. pradėtas tiesti plentas Biržai – Parovėja. 1931 m. geologas Mykolas Kaveckis vykdė dolomitų paieškas Parovėjoje, Vinkšniniuose. Šio kaimo garbei choreografės Tamaros Kalibataitės sceninis šokis pavadintas Parovėjos suktiniu“.

Žymus kraštiečiai:

Augustinas Stanislovas Staliūnas (g.1927) - tautodailininkas.

Vytautas Karavaitis (1943-2004) – literatas.

Parovėjos kaime gyveno Sigutė Grotuzienė (1940-2012) – tautodailininkė.

Andrius Dabulevičius (1896 - 1938) – poetas, revoliucionierius.

 

Ageniškio kaime 1976 metais patvenktas Serbentos upelis ir įrengtas Ageniškio tvenkinys. Kaime yra kapinės su koplytėle. 1996-06-08 koplytėlė  vietinių gyventojų pageidavimu atrestauruota ir pašventinta. Koplytėlėje yra Šv. Jono Nepamuko statulėlė

(aut. Algirdas Butkevičius ).

Žymus kraštietis - Vladislovas Ivaška (g. 1943 m.) – radiofizikos profesorius, Vilniaus universiteto katedros vedėjas.

 

1863 m. sukilėlių kapinės (,,Anglių kalnas”).

1863 m. sukilimo įamžinimo vieta Biržų girioje, Būginių g-jos 273 kv., 15 skl.

Gelžbetoninis paminklas su kryžiumi sukilimo dalyviams atminti pastatytas 1938 metais. Po paminklo kryžiumi – metalinė plokštelė su įrašu: ,,Garbė Karžygiams, kritusiems sukilimo kovose 1863 05 5-7 dėl Lietuvos laisvės”. Paminklas mena skaudžias sukilimo kovų išdavas: trijų parų tragiškai pasibaigusius mūšius Biržų girioje, sukilimo pralaimėjimą, žuvusius jaunus žmones, gabius ir patyrusius vadus.

 

 

Braškių kaimo žymūs kraštiečiai:

Martynas Sprindys (1880 – 1946) – muzikos mokytojas, chorvedys, Ev. reformatų bažnyčios vargonininkas.

Regina Batvinytė – Drevinskienė (1927 – 2009) – muziejininkė, ilgametė muziejaus direktorė, rinko medžiagą ir parašė kraštotyrinius darbus.

 

Būginių kaimas. Šiuo metu Būginiuose, yra Būginių girininkijos ir Būginių ŽŪB administraciniai pastatai, parduotuvė. Ant kalnelio stovi 3 m aukščio Gedimino pilies kopija (autorius Jonas Laumė).

 

Drąseikiai- kaimas prie Apaščios ir Rovėjos santakos. Prie Drąseikių yra respublikinės reikšmės archeologinis paminklas - kapinynas - vadinamas Brintskapiu.

Drąseikiai yra aktyvaus karsto zonos teritorijoje.

Yra du ežeriukai, atsiradę įgriuvus žemei – tai Skaistis ir Dobužė.

Žymus kraštietis - Vincentas Vytis Stragys (gim. 1940 m.) – technologijos mokslų daktaras, VGTU senato pirmininko pavaduotojas, statybos fakulteto katedros vedėjas.

 

Dubriškio žymus kraštietis – Juozas Vegys (g. 1939) – inžinierius technologas, technologijos mokslų daktaras, išradėjas.

 

Gudiškis

1863-05-07 - 10 prie Medeikių, Gudiškio vyko sukilėlių mūšiai su caro kariuomene. 1936 Biržų girioje, Gudiškio kaime pastatytas paminklas 1863 m. sukilimo dalyviams.  1993-06-14 atstatytas stogastulpis 1863 m. sukilėliams atminti. Stogastulpio autorius Saulius Kontrimas. Skulptūrų autoriai Algirdas ir Vaidotas Butkevičiai.

 

                                 

 

 

Juodžionių kaime yra modernus Vaidutės Stankevičienės pieno ūkis, 2015 m. žurnalo „Veidas“ ir Žemės ūkio rūmų organizuotuose rinkimuose Vaidutė Stankevičienė pripažinta geriausia šalies ūkininke.

Žymus kraštietis - Petras Mikelėnas (g.1847) vargonininkas, žymus bitininkystės praktikas.

 

 

Kašeliškių kaimo žymus kraštietis - Jonas Kregždė (gim.1920) – gydytojas, muzikas, išeivijos visuomenės veikėjas.

 

Kūginiai - kaimas. Papilio dvaro inventoriaus dokumentuose minimas 1671 metais. Kaime yra senkapiai - vietinės reikšmės archeologinis paminklas. Tai buvusios kaimo kapinės, dabar pusiau sunaikintos, iškasinėtos duobės, apaugusios medžiais.

 

Latveliųkaimokapinėse palaidoti prezidentės Dalios Grybauskaitės proseneliai, senelis Petras Korsakas.

Latvelių kaimo žymi kraštietė – Gita Kriauklytė (g.1962) – kultūros darbuotoja, literatė.

 

 

Buvusioje Laužadiškio pradžios mokykloje mokėsi žymus išeivijos poetas, kinematografininkas Jonas Mekas.

Žymi kraštietė – Aldona Mažuikienė-Tamulėnaitė (g. 1932) – literatė.

 

 

Lyglaukių kaimo kapinėse pastatytas antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų Šepečių šeimos narių, tame tarpe 1945 m. sausio 17 d. Biržų aps. Biržų girioje įrengtame bunkeryje kautynėse su Biržų sovietinės įgulos kareiviais ir „stribais“ žuvusio Petro Tupėno–Ąžuolo kuopos būrio partizano Povilo Šepečio, atminimui.

 

   

 

Antkapinis kryžius šioje vietoje palaidotų Kregždės šeimos narių, tame tarpe 1947 m. kovo 26 d. (1947 m. sausio mėn.) Biržų aps. Vabalninko vls. Zizonių k. žuvusio mokytojo, partizanų ryšininko ir rėmėjo Konstantino Kregždės, atminimui.

   

 

 

Lyglaukių kaimo žymūs kraštiečiai:

Petras Kregždė (1894 - 1947) – agronomas, 1918 m. Biržuose suorganizavo apskrities komitetą, kuriam pirmininkavo, todėl jis laikomas pirmuoju Biržų apskrities savivaldybės vadovu.

Konstantinas Kregždė (1896 - 1947) – pedagogas, kooperatininkas.

Jokūbas Kregždė (g.1903) – inžinierius, istorikas, evangelikų reformatų raštijos tyrinėtojas, literatūros leidėjas.

Jurgis Kregždė (g.1905 - 1942) – teisininkas, karininkas.

 

 

Marmakiškių kaimas, vietinių gyventojų dar vadinamas Šilais, nes jį supa Šilų miškas.

Žymūs kraštiečiai:

Mykolas Jašinskas (g. 1890) – Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Jonas Jašinskas (g. 1907) – poetas, prozininkas.

Mykolas Jašinskas (g. 1908) – teisininkas.

 

Mažutiškių kaimo žymūs kraštiečiai:

Stanislovas Dagilis (g. 1843) - aušrininkas, poetas, vertėjas, kultūros veikėjas.

Jokūbas Mikelėnas (g. 1885) - gydytojas, visuomenininkas.

Martynas Miežiūnas (g. 1928) - mokytojas, poetas.

 

 

Medeikių kaime yra vokiečių karių kapinės, kuriose yra palaidoti 152 Pirmojo pasaulinio karo metu žuvę Vokietijos kariai.

Žymūs kraštiečiai:

Martynas Kregždė (g. 1872) – nuo 1924 iki 1928 Panevėžio miesto ir apskrities policijos vadas.

Elzė Palšienė (g. 1903) – mokytoja, evangelikų reformatų kuratorė.

Petras Čepas (g. 1921) – evangelikų reformatų kunigas.

Jonas Tatoris (1925 – 2004) – menotyrininkas, architektūros istorikas.

Medeikiuose dirbo poetas, pedagogas Vaidotas Spudas, pedaagogas, literatas Julius Šimkevičius, pedagogė, tautodailininkė Monika Čalkauskaitė, chemikas, biologas Algirdas Kazimieras Liepinis, pedagogai Petras Anciūnas, Arūnas Arlauskas.

Neciūnių kaimo žymus kraštietis Kazimieras Kristupas Daukša (g. ~ 1796) - parašė rankraščiu likusią pirmąją lietuvišką gramatiką lietuvių kalba „Kalbamokslis liežuvio lietuviško“. 1836-1844 m. surinko 11000 žodžių lietuvių-lenkų kalbos žodyną. Mirė 1865-03-14 Biržuose.

 

Paberžių kaimo žymūs kraštiečiai:

Motiejus Karaša (1895 - 1979) -  Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, atsiminimų knygos autorius.

Jurgis Karaša (1890 - 1967) – evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius, visuomenės veikėjas, telegrafo mechanikas.

Jonas Eidukas (1893 – 1919) – karininkas, I-ojo Sibiro Lietuvos Didžiojo bataliono kuopos vadas.

Jonas Kuginys (1938 - 2015) - poetas.

Zinaida Birietienė (g. 1941) – dirvožemininkė.

 

Paežerių kaimo žymi kraštietė – Deimantė Norkuvienė (g. 1943) – KTU Mechanikos fakulteto inžinerinės grafikos katedros docentė.

Pagervės kaimo žymus kraštietis – Konstantinas Galvelė (g. 1918) – bibliotekininkas, Biržų bibliotekos vedėjas (1950-1977).

Pagervėlės kaimo žymūs kraštiečiai:

Jonas Jasiukėnas (g. 1928) – inžinierius, statybininkas, literatas, poetas.

Jonas Šernas (g. 1912) – geologas.

 

Pajukniškio kaimo žymus kraštietis - Povilas Stakionis (g. 1927) – partizanų kovų dalyvis, politinis kalinys. Biržuose įkūrė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių skyrių.

 

Pakamponių miške1941 m. rugpjūčio 8 d. buvo sušaudyta apie 3000 žydų ir kitų tautybių žmonių.

 

Biržų žydų kapas.

 

 

Peleniškių kaimo kapinėse palaidotas poetas, vertėjas, kultūros veikėjas Stanislovas Dagilis. Taip pat yra antkapinis paminklas šioje vietoje palaidoto 1945 m. rugpjūčio 17 d. Biržų aps. Biržų girioje netoli Tamošiūnų kaimo žuvusio Petro Tupėno–Ąžuolo būrio partizano Liudviko Šerno atminimui. Pastatytas tarp 2005 - 2008 m.

 

 

 

Semeniškių kaimo žymus kraštietis – Jonas Mekas (g.1922) -  išeivijos poetas, kinematografininkas.

Semeniškių kapinėse palaidoti Jono Meko tėvai ir poetas Edvardas Jokūbas Daukša.

Semeniškių kaimo evangelikų reformatų kapinėse yra antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų Ruplėnų šeimos narių, tame tarpe įamžinto 1944 m. gruodžio 28 d. suimto ir 1945 m. balandžio 14 d. septyneriems metams lagerio nuteisto Adomo Ruplėno, atminimui. Pastatytas XX a antroje pusėje.

 

   

Skultiškių kaimo kapinėse yra antkapinis paminklas šioje vietoje palaidotų Šernų šeimos narių, tame tarpe 1945 m. liepos 23 d. suimto ir, vežant iš Biržų į Nemunėlio Radviliškį bandant pabėgti, nušauto Birželio sukilimo dalyvio Petro Šerno, atminimui. Pastatytas XX a antroje pusėje.

 

 

Skultiškių kaimo žymus kraštietis - Petras Šernas (g. 1886) - matematikas, „Sferinės trigonometrijos“ autorius.

 

 

Biržų miškų urėdijos Spalviškių girininkijos Biržų girios 244 kvart. 1 sklypas.

Atminimo ženklas 1954 m. rugsėjo 25 d. šioje Biržų girioje žuvusiam paskutiniam Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Pilėnų tėvūnijos vadui Steponui Giedrikui-Giriečiui atminti. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2010 m.

 

 

 

Spalviškių kaime yra Spalviškių girininkija.

Žymus kraštietis – Jonas Šernas (g. 1926) – agronomas, poetas.

 

Starkoniųkaimo žymi kraštietė Virginija Virkutienė-Dagilytė  (g. 1966) – poetė.

 

Ubiškių kaime yra šaltinis - Šv. Jono šulinėlis.

Žymūs kraštiečiai:

Juozas Tatoris (1905 – 1977) agronomas-zootechnikas, 1953-1956 m. buvo Žemės Ūkio Akademijos rektorius.

Paulina Vaitaitienė (g. 1920) – gydytoja, tautodailininkė.

Vidmantas Jažauskas (g. 1961 m.) -  dailininkas.

 

1989-06-14 Užušiliuose atidengtas stagastulpis  mokytojų tremtinių atminimui. (aut. Algirdas Butkevičius)

 

 

 

Užušilių kaimo žymūs kraštiečiai:

Alfredas Šlikas (g. 1902) - mokytojas, literatas, jaunimo draugijos aktyvus veikėjas.

Julija Skeberdytė – Marazienė (1909 – 1994) – pedagogė, žurnalistė, lietuvių išeivijos Amerikoje veikėja.

 

 

 

Vinkšninių kaimo žymūs kraštiečiai:

Mykolas Galvelė (g.1875) - žymus biochemikas, akademikas, Karo medicinos Akademijos Leningrade katedros viršininkas.

Jonas Dagilis (g. 1934) - kraštotyrininkas.

 

 

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:01:18