2016 m. Savivaldybės tarybos norminiai teisės aktai

T-1 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-2 DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ

T-3 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-25 DĖL  2017 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ  

T-38 DĖL 2016 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO


T-59 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO


T-75 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


T-76 DĖL INFRASTRUKTŪROS (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ) REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


T-153 DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS BIRŽŲ RAJONE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


T-175 DĖL BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO


T-176 DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


T-177 DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS PATVIRTINIMO


T-196 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ VEŽIOJIMO IR JŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


T-197 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO


T-198 DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ


T-199 DĖL VIENO KILOMETRO ĮKAINIO NUSTATYMO MOKINIŲ KELIONĖS IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI


T-200 DĖL PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


T-201 DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ


T-228 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ  ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2017 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI


T-232 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-30 10:24:15