Nevyriausybinės organizacijos

 NVO TARYBOS NUOSTATAI   

 NVO TARYBOS SUDĖTIS


BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTUS
2018-02-05

Biržų miesto vietos veiklos grupė kviečia Biržų miesto įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus iki 2018-03-30 pagal Biržų miesto plėtros strategijoje 2016-2020 m. numatytus veiksmus.

Projektai turi būti nukreipti į:

-   smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo kūrimą Biržų mieste per gyventojų verslumo skatinimą, pvz. žinių, įgūdžių ir motyvacijos suteikimas, mentorystė ,,Verslas - verslui“, konsultacijos verslo kūrimo klausimais ir kt.;

-   Biržų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimą, suteikiant darbo rinkoje paklausius profesinius įgūdžius per neformalaus švietimo, savanorystės ir ugdymo darbo vietoje veiklas;

-  informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaidą socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimu šias paslaugas gaunant.

Reikalavimai projektams bus išsamiai pristatyti mokymų metu 2018 m. vasario 7 d.

Daugiau informacijos: http://birzumiestovvg.lt/index.php

 

Kviečiame teikti kandidatūras į nevyriausybinių organizacijų tarybą
2018-01-03             

            Atsilaisvinus vienai vietai Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje (toliau – Taryba), kviečiame Biržų rajono nevyriausybines organizacijas, norinčias dalyvauti Tarybos veikloje, teikti  kandidatūras Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Vytauto g. 38, Biržai, el. p. jaunimas@birzai.lt, tel. 8 684 75 167) iki š. m. sausio 20 d. 

 

KVIEČIA NVO TEIKTI PARAIŠKAS 2017 METAMS PAGAL 2015–2018 M. VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMĄ 

2017-03-13

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015–2018 m. veiklos rėmimo programą, skelbiamas 2017 m. konkursas finansavimui gauti.
Finansuojant veiklas siekiama suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono savivaldybės problemų sprendimo.

Finansinė parama skiriama veikloms:

            ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į aktualių  problemų sprendimą;

            teikiančioms naudą ne tik dalyviams, bet ir visuomenei;

            siūlančioms naujas kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvas;

            įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;

            prisidedančioms prie Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano įgyvendinimo.

Paraiškas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui teikti iki kovo 31 d. 

Daugiau informacijos tel. 8 612 98 151  el. paštas lina.vireliuniene@birzai.lt 
NVO programa
Paraiškos pavyzdys

Finansavimo sutarties forma
Projekto duomenų lentelė
Ataskaitos forma

 

KAIMO BENDRUOMENES KVIEČIA PASINAUDOTI PARAMA VEIKLAI

Kaimo bendruomenės ir jų asociacijos nuo š. m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

       Kaimo bendruomenių projektams finansuoti 2018 m. numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;
- renginių organizavimas.

 

      Pareiškėjai paramos paraišką gali teikti tik pagal vieną iš aukščiau įvardytų veiklos sričių. Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kt. aktuali informacija skelbiama 2018 metų taisyklėse

 

            Naujovės

 

      Šiais metais bendruomenių laukia keletas naujovių: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai (tikimasi, kad dėl to paspartės projektų įgyvendinimas, sumažės administracinė našta paramos gavėjams ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA); padidintas paramos intensyvumas viešųjų erdvių ir materialinės bazės stiprinimo projektams iki 95 proc. (ankstesniais metais jis buvo 90 proc.), sumažinamas dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, kiekis (daugiau duomenų bus tikrinama tiesiogiai per viešuosius registrus (pvz., per juridinių asmenų registrą,  SODRĄ, VMI); supaprastinama pirkimų tvarka pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos. Siekiant mažinti pareiškėjų klaidų lygį, parengtos atskiros paramos paraiškų formos pagal remiamas veikos sritis.

 

     Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiais metais paramos paraiškas kaimo bendruomenės turi teikti NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), kuri atliks ir jų  vertinimą.

 

     Nauja ir tai, kad šiemet paramos paraišką NMA galite pateikti ne tik spausdintine, bet ir elektronine forma. Spausdintine forma teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti NMA elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

 

  Paramos paraiškos forma ir kita kaimo bendruomenėms aktuali informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lrv.lt čia.

 

   Taip pat informaciją skelbia NMA (www.nma.lt).  Papildomą informaciją NMA teikia bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt

 

   Informaciją teikia ir ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt.

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDO PARAMAI GAUTI

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondas (toliau – Fondas), kurio steigėja yra Biržų rajono savivaldybės taryba, kviečia Biržų  rajone registruotas ir čia veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), teikti paraiškas Fondo paramai gauti.
Paraiškas gali teikti tik tos NVO, kurios jau įgyvendina ar rengiasi įgyvendinti Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis finansuojamus ar iš dalies finansuojamus projektus ir ieško finansinės paramos tokio projekto įgyvendinimui.

 !!! SVARBU: į Fondą paramos besikreipianti NVO turi turėti ES ar kitos programos/fondo lėšų paskirstymą administruojančios institucijos sprendimą dėl lėšų skyrimo NVO parengtam projektui.

Paraiškos bus vertinamos ir sprendimas dėl jų finansavimo priimamas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-29 „Dėl  Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ bei Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-371 „Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos forma (įsakymo nr. A-371 1 priedas)

Informaciją ir konsultacijas dėl paraiškų pateikimo suteiks Fondo komisijos narė Jurga Bagamolovienė, tel. 43 123, el.p. jurga.bagamoloviene@birzai.lt.
                                                                                                                                          
Fondo informacija


  Pirmame Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje

        Įvyko naujai sukurtos Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos, sudarytos iš nevyriausybinių organizacijų atstovų ir lyderių, politikų ir administracijos darbuotojų pirmasis posėdis. Jo metu taryba išsirinko pirmininką. Juo absoliučia balsų dauguma išrinktas Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, kelių nevyriausybinių organizacijų valdybos narys, Merūnas Jukonis. Pavaduotoja išrinkta Jurga Bagamolovienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, esanti ir Biržų lengvosios atletikos klubo narė. Taryba taip pat nustatė Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos vieną iš prioritetų: į projektų įgyvendinimą bei dalyvavimą organizacijos turėtų įtraukti ir kitas organizacijas bei įstaigas.  

Taryba - visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, skatinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Biržų rajono savivaldybėje.

Tarybos tikslas: skatinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir nevyriausybinių plėtros politikos formavimą savivaldybėje, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.

NVO tarybos nariai:

NVO tarybos nuostatatai

NVO tarybos kontaktai:
jaunimas@birzai.lt, tel. 8 684 75 167.

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos informacija

 

                                                                       ,,EKOLOGIJOS DIENOS BIRŽUOSE“

 

          Jau antrus metus Biržų kultūros centro atviros jaunimo erdvės savanoriai su partneriais vykdo socialinį projektą  „Ekologijos dienos Biržuose“, skirtą Pasaulinei Žemės dienai paminėti  bei tarptautiniam renginiui Žemės valanda, kuris skirtas atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinant kiekvieną gyventoją prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

 

       „Ekologijos dienos Biržuose“ projektas šiais metais buvo atidarytas kovo 20 dieną, prie Savivaldybės iškeliant  Žemės valandai  skirtą vėliavą. Kovo 23 dieną  Biržų jaunimo savanoriai mieste dalino lankstinukus apie atliekų rūšiavimą.

 

          Kovo 24-27 dienomis Biržų regioninio parko direkcijoje vyko  paroda, kurioje Biržų ir Biržų rajono mokyklų mokinių darbai buvo pagaminti iš antrinių žaliavų. Jos tikslas buvo parodyti jog iš antrinių žaliavų galima padaryti meną. Parodoje buvo galima išvysti Biržų ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos, ,,Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, Kratiškių pagrindinės mokyklos, vaikų socializacijos centro ,,Širvena“ moksleivių darbus.  Įvertinus mokinių darbus buvo atrinkti trys kūrybiškiausi darbai. Laimėtojai  - Justina Grubinskaitė ir Indrė Miežonytė Kratiškių pagr. mokykla,  Gustė Varžinskaitė Biržų atžalyno vid. mokykla ir 7a, 6b ,,Kaštonų“ pagrindinė mokykla.  Prizus nugalėtojams įsteigė UAB ,,Biržų duona“.

 

                             Projektas „Ekologijos dienos Biržuose“ – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms. Dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse išreiškiame pasitikėjimą, bendrą rūpestį  Žeme ir meilę jai.

 

                             Balandžio 11 d. Biržų jaunimo savanoriai visus kvietė į  finalinis projekto renginį  „Bundanti žemė“ , kuris  vyko Biržų kultūros centre. Šis renginys vainikavo savanorių vykdomą projektą „Ekologijos dienos Biržuose“. Projekto finalinis renginys prasidėjo koncertine programa, kurioje dalyvavo J. Garnelienės vadovaujamas pop choras, Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijuta“, gitaristas Aurimas Jakimavičius, jaunimo tautinių šokių grupė „Raitytinis“ , Vabalninko vaikų dienos centro „Aš-Jis“ šokėjai, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas „Aušra“. Renginys baigėsi ,, Diena po rytojaus“ filmo  peržiūra.                     

 

Projekto  rėmėjai :

 

•Biržų rajono savivaldybė

 

•Biržų krašto muziejus „Sėla“

 

•Biržų regioninis parkas

 

•Lidija Briedienė

 

•UAB „Biržų duona“

 

•Valdemaras Valkiūnas

 

•L. Januševičienės „Gėlių namai“

 

•Sodeliškių dvaro sodyba

 

 Informaciniai rėmėjai

 

• Laikraščiai „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“

 

• Balticum TV (Biržų žinios)

 

                                       
                               

                                  Įvyko konsultacija dėl jaunimo projektų teikimo

 

 Spalio 7 d. Biržų atviroje jaunimo erdvėje įvyko konsultacija dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir  su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programos projektų teikimo.

  Susitikime dalyvavo Biržų jaunimo klubo „Regilda“ vadovė, Juostaviečių ir Pačeriaukštės bendruomenių vadovai, Kučgalio bendruomenės jaunimo lyderiai. Konsultaciją vedė Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis.

 Vadovaudamiesi Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25  d. sprendimu Nr.  T–215, Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra paskelbusi Biržų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programos projektų finansavimo konkursą.

 Programos tikslas – paskatinti Biržų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas prisidėti prie Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano, patvirtino Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-300, įgyvendinimo ir užtikrinti tinkamas jaunimo organizacijų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas, iš dalies finansuojant  jų veiklą.

  Didžiausia vieno projekto, jei jis neturi papildomų finansavimo šaltinių, finansavimo suma yra 800 Lt. Jei projektas turi papildomų finansavimų šaltinių, kurie sudaro ne mažiau 30 proc. projekto sumos, didžiausia programos finansavimo suma yra 3000 lt.

Bendra 2014 m. programos projektų finansavimo suma yra 4 000 lt.

Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 21 d. (imtinai) Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje, Vytauto g. 59 (III aukštas), Biržai.

Projektų veiklos gali vykti iki š. m. gruodžio 20 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis, tel. 42118, mob. tel. 8 684 75 167, el. p. jaunimas@birzai.lt.
                    

                                                                                          Biržų rajono savivaldybės informacija   

Priedai:
PROGRAMA

Priedas nr. 1 (Paraiškos forma)

Priedas nr. 2 (Sutarties pvz.)

Priedas nr. 3 (Patikslinimo pvz.)

Priedas nr. 4 (Ataskaitos pvz.)

 

                      Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013-2018 metų planą galima rasti čia: www.birzai.lt/index.php?1772928754

 

 

                                             Nevyriausybinių organizacijų dėmesiui

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1010), yra sudaroma Nevyriausybinių organizacijų taryba, kuri susideda iš dvidešimt narių: devynių valstybės institucijų ir įstaigų atstovų, vieno Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo ir dešimties nevyriausybinių organizacijų atstovų. Nevyriausybinių organizacijų atstovus bendru sutarimu pasiūlo nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama paskatinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, 2014 m. spalio 23 d. 10 val. kviečia nevyriausybinių organizacijų atstovus, ketinančius siūlyti savo kandidatus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą, bei nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijas susirinkti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus konferencijų salėje (Laisvės pr. 28, Vilnius) ir išrinkti dešimt nevyriausybinių organizacijų atstovų, kurie bus deleguojami į Nevyriausybinių organizacijų tarybą.

 

Siekiant sklandaus nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimo, prašome iki 2014 m. spalio 20 d. registruotis el. paštu Egle.Kanopaite@socmin.lt. Pateikiant informaciją apie dalyvavimą, prašytume nurodyti vardą, pavardę, tel. numerį ir (ar) el. adresą bei organizaciją, kuriai atstovaujama. Prašome atskirai pažymėti, jei atstovaujama nacionalinei skėtinei nevyriausybinei organizacijai (pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nacionaline skėtine nevyriausybine organizacija yra laikoma tokia organizacija, kuri įsteigta pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, vienijanti vienoje ar keliose atskirose viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas, siekiančias bendrų tikslų).

 

Rekomenduojame nevyriausybinių organizacijų atstovams atvykti su rašytiniais nevyriausybinės organizacijos įgaliojimais.

 

                                                                     Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

 

                   
 


 

 

Biržų rajono savivaldybės kaimo bendruomenės

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos valdymo komisija

 


 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-06 20:12:18